CHOREOGRAPHERS

MARC KIMELMAN -CHOREOGRAPHER

MARC KIMELMAN -CHOREOGRAPHER

KRISTA LEIS - ASSISTANT CHOREOGRAPHER

KRISTA LEIS - ASSISTANT CHOREOGRAPHER

SHANNON LEWIS- CHOREOGRAPHER

SHANNON LEWIS- CHOREOGRAPHER

CHAD McNAMARA -CHOREOGRAPHER

CHAD McNAMARA -CHOREOGRAPHER

JACQUES MONFISTON - CHOREOGRAPHER

JACQUES MONFISTON - CHOREOGRAPHER

MELISSA JJ MOORE - CHOREOGRAPHER/PRODUCER

MELISSA JJ MOORE - CHOREOGRAPHER/PRODUCER

JEFF MOULTON - ASSISTANT CHOREOGRAPHER

JEFF MOULTON - ASSISTANT CHOREOGRAPHER

PHIL NERO -CHOREOGRAPHER

PHIL NERO -CHOREOGRAPHER

NICOLA PANTIN -CHOREOGRAPHER

NICOLA PANTIN -CHOREOGRAPHER

KIMBERLEY RAMPERSAD - CHOREOGRAPHER

KIMBERLEY RAMPERSAD - CHOREOGRAPHER

JESSE ROBB - CHOREOGRAPHER

JESSE ROBB - CHOREOGRAPHER

MATTHEW ROSSOFF - CHOREOGRAPHER

MATTHEW ROSSOFF - CHOREOGRAPHER

DAYNA TEKATCH -CHOREOGRAPHER

DAYNA TEKATCH -CHOREOGRAPHER

JULIE TOMAINO- CHOREOGRAPHER

JULIE TOMAINO- CHOREOGRAPHER

SERGIO TRUJILLO - CHOREOGRAPHER

SERGIO TRUJILLO - CHOREOGRAPHER

BREANNA WILLIS - ASSISTANT CHOREOGRAPHER

BREANNA WILLIS - ASSISTANT CHOREOGRAPHER

Garneau%2C+Linda+1.jpg
Gage%2C+Kerry+2.jpg
Graham%2C+Stephanie+1.jpg

NAVIGATE

1, 2